Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Nâng cao trách nhiệm và tạo chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính

03/05/2019 02:53:14 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, với mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính, các nội dung về CCHC phải được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, đồng thời đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ phận giải quyết TTHC của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ HCC của tỉnh

Theo đó, công tác tuyên truyền về CCHC tập trung vào những nội dung: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; các văn vản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC, giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng; việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp; tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và công dân; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; việc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết quả chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng các hình thức: Công khai đầy đủ thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử  của cơ quan; tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; phối hợp xây dựng chuyên trang, chuyên mục về CCHC trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về CCHC trên website của Sở./.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h