Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

SỞ TƯ PHÁP: CHỦ ĐỘNG BAN HÀNH, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

01/12/2021 10:09:38 Xem cỡ chữ Google
Nhằm sớm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trong cơ quan, ngày 09 tháng 11 năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1300/KH-STP về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022. Nội dung của kế hoạch tiếp tục tập trung vào 07 nhóm nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là: Cải cách thể chế:

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Tự kiểm tra các văn bản do UBND tỉnh ban hành. Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Tăng cường công tác phối hợp trong việc phát hiện, đề nghị xử lý các văn bản được ban hành có dấu hiệu trái pháp luật.

- Tăng cường rà soát văn bản thuộc trách nhiệm của rà soát của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ. Đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Hai là: Cải cách thủ tục hành chính:

- Cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp.

- Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan.

- Kiểm soát thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính.

Ba là: Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa 12. Bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt tại Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Bốn là: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là: Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính.

Sáu là: Hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2015.

Bảy là: Tuyên truyền về cải cách hành chính:

- Công khai đầy đủ thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử  của cơ quan; tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Phối hợp thực hiện chuyên trang, chuyên mục về CCHC trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; đăng tải tin, bài trên chuyên mục tuyên truyền về CCHC trên website của Sở Tư pháp.

Kế hoạch cũng chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lãnh đạo phụ trách nhằm phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, đồng thời gắn CCHC với việc xét thi đua khen thưởng, qua đó nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

 


/PublishingImages/kh1300.signed.pdf

Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h