Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp Yên Bái ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

25/04/2022 10:27:31 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h