Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2022

25/04/2022 10:35:50 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h