Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

18/05/2020 03:11:21 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Vĩnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 48 đảng viên sinh hoạt tại 6 Chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tư pháp đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt. Năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo điều hành, triển khai tổ chức thực hiện các mặt công tác được giữ vững, đảm bảo hiệu quả và chất lượng đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; các tổ chức đoàn thể, chính trị đã phát huy vai trò trong tổ chức và hoạt động.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời tập trung thời gian, trí tuệ, thảo luận và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Giám đốc Sở Tư pháp, được bầu chức danh Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác Tư pháp trong thời kỳ mới”, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới: tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác tư pháp. Phấn đấu 100% Chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên được đánh giá xếp loại chất lượng; đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó có ít nhất 01 Chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 08 đảng viên mới trở lên. 100% các tổ chức đoàn thể được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”. Cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”, “An toàn về an ninh, trật tự”./.

Hoàng Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h