Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

17/01/2023 08:26:13 Xem cỡ chữ Google
Nhằm sớm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1847/KH-STP về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tại Sở Tư pháp với mục tiêu: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp.

Nội dung của kế hoạch tiếp tục tập trung vào 07 nhóm nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là: Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, triển khai về triển khai công tác CCHC năm 2023.

- Tổ chức tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về cải cách hành chính.

- Đánh giá để xác định Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh năm 2023 (lĩnh vực cải cách thể chế); tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 của Sở Tư pháp.

Hai là: Cải cách thể chế:

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tự kiểm tra các văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục nghiệp vụ và tăng cường công tác phối hợp trong việc phát hiện, đề nghị xử lý các văn bản được ban hành có dấu hiệu trái pháp luật.

- Tăng cường rà soát văn bản thuộc trách nhiệm của rà soát của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ.

- Thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, kỳ 2019-2023.

- Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ba là: Cải cách thủ tục hành chính:

- Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC; kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của Sở Tư pháp.

- Rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp không còn phù hợp, không cần thiết. Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát TTHC nội bộ.

- Tham mưu UBND tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC hoặc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ; cập nhật đúng, đầy đủ các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố để công khai trên Cổng DVCQG; xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đối với từng TTHC. Đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến toàn trình.

Bốn là: Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII. Bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Năm là: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng,  đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công.

Sáu là: Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảy là: Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Tiếp tục thực hiệu quả Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh, kế hoạch chuyển đổi số của Sở Tư pháp.

- Đảm bảo văn bản đi được xử lý theo quy trình của Phần mềm quản lý công văn, điều hành và được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật).

- Tiếp tục triển khai các TTHC có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kế hoạch cũng chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lãnh đạo phụ trách nhằm phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, đồng thời gắn CCHC với việc xét thi đua khen thưởng, qua đó nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

               (Tệp đính kèm: Kế hoạch số 1847/KH-STP)

Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h