Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19 ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN

02/06/2021 08:29:57 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phòng chống dịch bệnh covid - 19 đối với cá nhân, tổ chức khi đến làm việc tại cơ quan, cụ thể:

Đối với các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Yêu cầu tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan thực hiện nghiêm túc thông điệp “5 K” của Bộ Y tế.  Tổ chức thực hiện nghiêm việc vào sổ theo dõi các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, tư vấn pháp lý và thực hiện các dịch vụ trong các hoạt động công chứng, đấu giá, trợ giúp pháp lý theo yêu cầu, đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, yêu cầu thực hiện quét mã QR - CODE  khai báo y tế đã được niêm yết tại trụ sở của các đơn vị.

Khách đến làm việc tại cơ quan quét mã QR - CODE  khai báo y tế

Trưởng các tổ chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Nếu đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh do không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì Trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Tư pháp./.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h