Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

CHÍNH SÁCH ĐƯỢC THỤ HƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DO SỞ TƯ PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

30/06/2021 09:41:39 Xem cỡ chữ Google
Giai đoạn 2016-2020, trong các lĩnh vực công tác do Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước thì có 01 (một) lĩnh vực được thụ hưởng chính sách của Trung ương ban hành đối với địa bàn các xã, thôn ĐBKK, đó là công tác trợ giúp pháp lý. Với chính sách: Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Trong những năm qua, Trung Tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách nêu trên, kết quả đạt được đáng ghi nhận trên các lĩnh vực đó là;

Một là, về thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL)

- Tham gia tố tụng: Trong giai đoạn thực hiện chính sách, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái đã cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp phap lý tham gia tố tụng 569 vụ việc để bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho 569 người là người dân tộc thiểu số.

-  Tư vấn pháp luật: Thực hiện tư vấn pháp luật: 1.631 vụ việc cho người người dân tộc thiểu số, trên các lĩnh vực pháp luật: Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai, chính sách ưu đãi xã hội...

Truyền thông pháp lý tại huyện Trạm Tấu

Hai là, về truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức thực hiện 282 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tới các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ba là,  về  xây dựng, phát chuyên mục về trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã xây dựng chuyên mục, biên soạn nội dung và thực hiện ký kết hợp đồng truyền thông về trợ giúp pháp lý với 05 Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện (Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Văn Yên, Lục Yên), thực hiện phát bằng tiếng Mông và tiếng Thái và được tiếp sóng đến các Đài Truyền thanh của các xã.

Có thể khẳng định triển khai các hoạt động về TGPL theo Luật TGPL nói chung và Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói riêng, trong thời gian qua công tác TGPL trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ pháp lý đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện tốt nhất cho người được TGPL tiếp cận với các dịch vụ TGPL; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân tại địa phương và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật.

Qua rà soát thực hiện chính sách trong thời gia qua trên địa bàn tỉnh, Sở tư pháp nhận thấy: Hiện nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đang thực hiện 82 vụ việc TGPL  cho đối tượng là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát, Trung tâm Trợ giúp pháp lý có 10 vụ việc TGPL  không còn thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/9/2021 của Ủy ban dân tộc.

Tuy nhiên, theo quy định tại  Khoản 3 Điều 37 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017:Trường hợp vụ việc trợ giúp pháp lý đang được thực hiện mà người được trợ giúp pháp lý không còn đáp ứng quy định tại Điều 7 của Luật TGPL thì vụ việc được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc”.

Vì vậy đề nghị Bộ Tư pháp Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách tiếp nối Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo quyền được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn./.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h