Văn bản - Chính sách mới >> Văn bản mới

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2030

12/09/2022 10:08:58 Xem cỡ chữ Google
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. Ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030, theo đó các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý bao gồm:

Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đặc biệt trong các vụ việc người cao tuổi bị bạo lực, bạo hành, bị ngược đãi; Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường, thị trấn, nơi có nhiều người cao tuổi có khó khăn về tài chính, tại Hội người cao tuổi, các câu lạc bộ người cao tuổi, các cơ sở trợ giúp xã hội khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương; Bảo đảm 100% người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn; bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác trợ giúp pháp lý về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; Các lớp tập huấn được tổ chức, bảo đảm trên 80% cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi được tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với người cao tuổi; tổ chức điểm truyền thông trực tiếp về trợ giúp pháp lý cho người cao tuồi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lồng ghép việc truyền thông trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính với các chương trình, đề án khác về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người cao tuổi sinh sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông để tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; Các sản phẩm truyền thông được thực hiện; nâng cao nhận thức của người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý.

Biên soạn và phát hành các ấn phẩm với nhiều hình thức có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB, bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý dành cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hội người cao tuổi, câu lạc bộ người cao tuổi, các cơ sở trợ giúp xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tổ chức các hoạt động về trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam” (6/6), “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” (Tháng 10), và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) hàng năm bằng các hình thức phù hợp; Các hoạt động về trợ giúp pháp lý được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có). Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính tại địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thống kê, rà soát số người cao tuổi trong phạm vi của địa bàn để kịp thời cung cấp số liệu gửi về Sở Tư pháp (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước); trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo cấp dưới theo ngành dọc giải quyết nhanh chóng, dứt điểm và kịp thời những kiến nghị về trợ giúp pháp lý có liên quan đến người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính. Sở Tài chính căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương đối với công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở cấp mình thực hiện các hoạt động triển khai chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện và chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ pháp lý cho người cao tuổi.

Thanh Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h