Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

24/11/2022 01:42:39 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch ban hành với mục đích yêu cầu nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp để đảm bảo việc các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 gồm 7 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội và 7 chỉ tiêu về môi trường. Mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045 là tiếp tục huy động, phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của vùng; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Quyết tâm phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, thuộc nhóm tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Với 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển và tăng cường liên kết vùng; Phát triển nhanh và bền vững theo hướng “xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Đặng Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h