Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 năm 2022 của tỉnh Yên Bái

30/12/2022 03:14:02 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/12/2022 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định phê duyệt, nội dung duy trì, cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 2.0 năm 2022 với các mục đích sau:

- Phù hợp với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng tới khẳng định vai trò Chính phủ số dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh; phù hợp với Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022; phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ số trên thế giới trong giai đoạn mới.

- Tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên CNTT trong nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, cũng như giữa tỉnh với các tỉnh khác, với các cơ quan, tổ chức bên ngoài tỉnh theo mô hình kết nối, liên thông, tích hợp và chia sẻ thông tin, dữ liệu thống nhất; từ đó, giúp tăng cường hiệu suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng thời coi người dân, doanh nghiệp làm trung tâm khi cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ mới nhằm mang lại hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả việc đầu tư ứng dụng CNTT của tỉnh theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, hướng tới triển khai CQĐT đồng bộ; tránh việc đầu tư trùng lặp, dàn trải và mang lại hiệu quả dài hạn.

- Tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai CQĐT hướng tới Chính phủ số của tỉnh.

- Tạo cơ sở, nền tảng để thực hiện quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện tỉnh, hướng đến phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

(Chi tiết tại tệp đính kèm)

 

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h