Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023

15/11/2023 04:07:24 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2023, cho lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp các xã, phường và 136 hòa giải viên cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Mỗi năm thành phố Yên Bái đều lựa chọn một đơn vị tổ chức điểm với nhiều hình thức phong phú như tổ chức Hội nghị mít tinh, hội thi, phiên tòa giả định, kết hợp tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Với chủ đề và các khẩu hiệu phù hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các sự kiện chính trị, pháp luật của đất nước, của tỉnh, thành phố cùng với các hoạt động tuyên truyên, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp và các văn bản pháp luật, qua đó Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực sự trở thành Ngày hội sinh hoạt chính trị pháp lý sôi nổi, sâu rộng, tạo sức lan tỏa để toàn hệ thống chính trị tôn vin Hiến pháp, pháp luật với những mục tiêu ngày càng cụ thể hơn, thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Qua các hình thức tổ chức Ngày pháp luật đã góp phần để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống; gópphần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến phápnăm 2013 và thực hiện có hiệu quả nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề được người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai, môi trường...;  tiếp tục đổi mới đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống, gắn kết chặt chẽ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với nội dung, hình thức phù hợp, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở; MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị- xã hội, Hội Luật Gia thành phố hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật phù hợp, hiệu quả; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến Pháp, pháp luật, tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân…

                                                                                                Theo Cổng TTĐT tỉnh

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h