Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ >> Hoạt động ngành

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

20/11/2023 02:09:27 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/9/2023 Bộ Tư pháp ban hành công văn số 631/CNTT-HT&ATTT của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Văn bản số 2647/VPCP-KSTT ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức về chấp hành công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc sử dụng các tài khoản đã được cấp để đăng nhập các hệ thống thông tin của Bộ, ngành:

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 45/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tư pháp; Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn của các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

- Khi sử dụng tài khoản để đăng nhập các hệ thống thông tin của Bộ, ngành phải thực hiện trên các thiết bị an toàn, an ninh thông tin mạng để tránh bị đánh cắp tài khoản sử dụng.

- Định kỳ thay đổi mật khẩu tài khoản sử dụng.

2. Rà soát tài khoản Thư điện tử công vụ Bộ Tư pháp đã được cấp đang sử dụng, không còn sử dụng tại đơn vị gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 22/9/2023 để Cục Công nghệ thông tin thực hiện hủy bỏ các tài khoản không còn sử dụng.

3. Đối với các đơn vị được giao quản lý hệ thống thông tin thực hiện theo dõi, rà soát việc cấp phát, sử dụng tài khoản. Thu hồi các tài khoản không còn sử dụng trong các hệ thống thông tin để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động thu thập, phát tán các tài khoản trên không gian mạng.

Trong trường hợp cần thiết, Quý đơn vị có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ: Phòng Hạ tầng và an toàn thông tin - Cục Công nghệ thông tin, điện thoại: 024.62739717, Email: support@moj.gov.vn.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h