Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

23/08/2017 02:42:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 21/8/2017 Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn bộ đảng viên, công chức và người lao động của Sở Tư pháp.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí  Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), gồm:

1. Nghị quyết số 10-NQ/TW này 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một  động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN.

2. Nghị quyết số 11-/NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Các Nghị quyết chuyên đề về kinh tế nêu trên đều đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững và xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Trung Phó bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương. Sau buổi học tập nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tỉnh, từng cá nhân tự viết bản thu hoạch về kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

 

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h