Cải cách hành chính

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

11/01/2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

11/01/2021

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH THỂ CHẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH THỂ CHẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

03/08/2020

Xác định việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, trong giai đoạn vừa qua, Sở Tư pháp đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ 07 nhiệm vụ trong Chương trình, đặc biệt đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách thể chế, đạt được những kết quả khả quan.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h