Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

09/05/2019

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Nâng cao trách nhiệm và tạo chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính

03/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, với mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính, các nội dung về CCHC phải được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, đồng thời đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngành Tư pháp xác định nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Ngành Tư pháp xác định nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

03/05/2019

Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của BCHTW Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động số 300/KH-STP ngày 29/3/2019 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái

Ngành Tư pháp xác định nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Ngành Tư pháp xác định nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

03/05/2019

Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của BCHTW Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động số 300/KH-STP ngày 29/3/2019 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái

Sở Tư pháp: Đẩy mạnh truyền thông pháp luật về hôn nhân và gia đình tại cơ sở

03/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 348-KH/ĐĐMT ngày 09/4/2019 của Đảng, đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

SỞ TƯ PHÁP LÀM VIỆC VỚI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÚP ĐỠ

26/04/2019

Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các Đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h