Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 18/01/2022 Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

18/04/2022 10:09:11 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h