Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

 

THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

 

STT

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

 

1

 

Đ/c Nguyễn Huy Cường

 

 

Giám đốc

 

0216 3868 389

 

nguyenhuycuong@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ- Quyền hạn

 

1. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2.Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác văn phòng Sở;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp;

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp thuộc phạm vi quyền hạn của Sở;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở.

- Công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

- Chủ tài khoản Sở Tư pháp.

3. Phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

4. Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên của các hội đồng, các ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

5. Phụ trách đơn vị:

- Văn phòng Sở;

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý;

- Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.

6. Chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện: thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải;

 

 

2

 

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm

 

Phó giám đốc

 

02163 852 688

 

nguyenngoclam@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ - Quyền hạn

 

1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Công tác rà soát, hệ thống hóa và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Công tác pháp chế;

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

2. Thực hiện nhiệm vụ thành viên các hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Chỉ đạo công tác tư pháp đối với huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên và Thị xã Nghĩa Lộ.

 

 

3

 

 

 

Đ/c Nguyễn Hưng Tĩnh

 

Phó giám đốc

 

02163 854 688

 

nguyenhungtinh@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ - Quyền hạn

 

1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi);

- Bổ trợ tư pháp (Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trợ giúp pháp lý);

- Bồi thường nhà nước;

- Lý lịch tư pháp;

- Giao dịch bảo đảm.

2. Thực hiện nhiệm vụ thành viên các hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp;

- Phòng Công chứng số 1.

4. Chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện: Lục Yên, Yên Bình.

 

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Mail

 

1

 

 

Đ/c Phạm Thị Minh Lý

 

Chánh văn phòng

 

02163 857 769

 

phamthiminhly@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng – Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp và tổ chức thực hiện chương trình đó;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước của địa phương;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tư pháp;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ:Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hoặc phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

 

2

 

Đ/c Nguyễn Thanh Huyền

 

Trưởng phòng HCTP&BTTP

 

0216 850 113

 

nguyenthanhhuyen@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng – Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương;

- Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về việc cập nhật nội dung Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể Đoàn Luật sư;

- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, Công ty luật hợp danh, Chì nhánh Văn phòng Luật sư, chi nhánh Công ty luật hợp danh, Trung tâm tư vấn pháp luật; Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động của chi nhánh Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam cho các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi việc thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, việc hợp tác hành nghề, việc nhận luật sư tập sự Việt Nam của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, việc thuê và hoạt động hành nghề của luật sư nước ngoài tại Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh Việt Nam;

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật cho các tư vấn viên pháp luật;

- Kiểm tra hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền;

- Quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật; Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật;

 

 

 

3

 

 

Đ/c Tô Thị Thanh Mai

 

Trưởng phòng XDKT&TDTHPL

 

02163 854 519

 

tothithanhmai@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng – Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ;

- Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn khác của ủy ban nhân dân chủ trì soạn thảo theo sự phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp;

           - Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật;

           - Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật; 

 

 

4

 

Đ/c Nguyễn Thu Phương

 

Trưởng phòng PBGDPL

 

02163 851 508

 

nguyenthuphuong@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chức năng – Nhiệm vụ

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm ở địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

- Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh;

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương theo sự phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Thống kê và tổ chức các hoạt động xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế ở địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.

 

 

 

     

 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 1. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC - Điện thoại: 02163 856 358

Chức năng – Nhiệm vụ: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ Quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 Họ tên

 Chức vụ

Email

Đỗ Viết Khoa

Giám đốc

dovietkhoa@yenbai.gov.vn

Lương Thị Ngọc Phương

Phó giám đốc

luongthingocphuong@yenbai.gov.vn

Đinh Gia Huê

Phó giám đốc

dinhgiahue@yenbai.gov.vn

 2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH YÊN BÁI - Điện thoại: 02163 856 699

Chức năng – Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

 Họ tên

Chức vụ

Email

Trần Minh Đức

Giám đốc

tranminhduc@yenbai.gov.vn

Đỗ Thị Hồng Vân

Phó giám đốc

dohongvan@yenbai.gov.vn

 3. PHÒNG CÔNG CHỨNG SÔ 1 - Điện thoại: 02163 852 759

Chức năng – Nhiệm vụ: Thực hiện công chứng theo Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

 

Họ tên

 

 

Chức vụ

 

Email

Nguyễn Hưng Tĩnh

PGĐ phụ trách

nguyenhungtinh@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h