THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

1503/KL-STP

Thông báo kết luận kiểm tra xử lý vi phạm tại thành phố Yên Bái

 

 

1533/STP-XD,KTVB&TDTHPL

Tham gia ý kiến xử lý vi phạm hành chính công ty Cổ phần Hà Quang

1726/STP-XD,KTVB&TDTHPL
 

V/v tham gia ý kiến đối với vụ việc
xử phạt vi phạm hành chính
 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h