Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11/01/2024 02:39:56 Xem cỡ chữ Google
Xã hội số là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số. Nhận thức được tầm quan trọng của xã hội số trong tiến trình chuyển đổi số, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 16/11/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025.

Ảnh minh họa

Theo đó

1.   Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 gồm:

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt từ 70% trở lên

            + Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán điện tử tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt từ 75% trở lên

            + Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt từ 85% trở lên

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số  hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt từ 50% trở lên.

            + Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt từ 70% trở lên.

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt từ 50% trở lên.

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt 30%.

            + Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90% trở lên.

            + Tỷ lệ các cơ sở đào tạo, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số  mở đạt 80% trở lên.

            + Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, kho học liệu số mở đạt từ 70% trở lên.

            2. Mục tiêu đến năm 2030

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt từ 90% trở lên

            + Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán điện tử tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt từ 90% trở lên

            + Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt từ 100% trở lên

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số  hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt từ 80% trở lên.

            + Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt từ 80% trở lên.

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt từ 80% trở lên.

            + Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt 50%.

            + Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95% trở lên.

            + Tỷ lệ các cơ sở đào tạo, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số  mở đạt 90% trở lên.

            + Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, kho học liệu số mở đạt từ 90% trở lên.

            Với mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh Yên Bái kỳ vọng về một xã hội số dần hình thành trong tiến trình chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2025 định hướng đến năm 2030 đó là một xã hội vững mạnh, hiện đại và phù hợp với điều kiện của tỉnh nhà ./.

 

Trần Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h