XÂY DỰNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

1557/BC-STP

Thẩm định ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo

 

 

1688/STP-XDKT&TDTHPL

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết
định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy định ban hành kèm
theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND
của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 

 

 

1907/BC-STP

Thẩm định dự thảo văn bản QPPL

19/NQ-HĐND

 

19/NQ-HĐND

     

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h