Cải cách hành chính >> Chính trị

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ Sở Tư pháp giai đoạn 2022-2025

29/12/2022 09:42:02 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/11/2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1309/KH-STP thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, ngày 14 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1309/KH-STP về thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ tại Sở Tư pháp, giai đoạn 2022 – 2025 với các nội dung cụ thể sau:

Về phạm vi rà soát: (1) TTHC nội bộ giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; giữa Sở Tư pháp với Phòng Tư pháp cấp huyện tại văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền. (2) TTHC nội bộ trong các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Về đối tượng thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Về mục tiêu, yêu cầu:

Trước ngày 01 tháng 4 năm 2023, 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được thống kê, công bố (lần đầu) và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Trước ngày 25 tháng 11 năm 2023: rà soát và kiến nghị phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Trước ngày 25 tháng 11 năm 2024: rà soát và kiến nghị phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ của Sở: lần 1 trước ngày 01/01/2024; lần 2 trước ngày 01/01/2025 để đạt mục tiêu: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm; là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các phòng, đơn vị và của Sở Tư pháp trong giai đoạn 2022 – 2025.

Chi tiết tại tệp đính kèm

 

 

Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h