Văn bản - Chính sách mới >> Văn bản mới

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT phải có Internet Ti vi

10/06/2023 09:11:47 Xem cỡ chữ Google
Theo Thông tư 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành ngày 30/5/2023, trong đó yêu cầu mỗi xã đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 1 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trang bị ti vi kết nối Internet.

Nhằm thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông tiểu dự án 10.1 và 10.2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTTTT .

Các mục tiêu thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông bao gồm:

Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền và vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tiểu mục 10.1 của chương trình.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để thực hiện mục tiêu trên thì cần thực hiện các công việc như sau:

- Sản xuất các nôi dung phục vụ công tác thông tin và truyền thông đối ngoại phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt lưu ý phải phù hợp với chính sách của Đảng và nhà nước, có giá trị lan tỏa và phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Bồi dưỡng cán bộ  thực hiện nghiệp vụ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện việc lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

- Xây dựng điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, mỗi xã yêu cầu có 01 điểm hỗ trợ.

+ Các xã thuộc diện được xây dựng điểm hỗ trợ gồm:

++ Xã đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III)

++ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

+ Tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn ứng dụng công nghệ thông tin phải được trang bị ti vi và các thiết bị khác có thể kết nối Internet, cụ thể gồm:

++ Internet Ti vi, có màn hình từ 60 inch trở lên, tùy thuộc vào từng địa phương, có wifi, Bluetooth, có thể điều khiển từ xa, có thể kết nối Internet.

++ Amplipier, có công suất từ 240W

++ Loa và Microphone.

Ngọc Lâm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h