Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 TẠI SỞ TƯ PHÁP

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 TẠI SỞ TƯ PHÁP

22/01/2024

Để kịp thời triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 74/KH-STP ngày 12/01/2024 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tư pháp. Kế hoạch xác định những nội dung cụ thể cần thông tin tuyên truyền của năm 2024, gồm:

Sở Tư pháp ban hành, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Sở Tư pháp ban hành, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

11/01/2024

Nhằm sớm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024, ngày 11/01/2024, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 51/KH-STP về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp ban hành, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Sở Tư pháp ban hành, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

17/01/2023

Nhằm sớm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1847/KH-STP về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tại Sở Tư pháp với mục tiêu: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h