Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ

Kiểm tra công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024

Kiểm tra công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024

20/05/2024

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông tư số 02/2022/TT-BTP), ngày 06/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 748/KH-STP về việc kiểm tra công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

22/03/2024

Ngày 2/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 với mục tiêu chung nhằm xây dựng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp

20/11/2023

Ngày 14/9/2023 Bộ Tư pháp ban hành công văn số 631/CNTT-HT&ATTT của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thống thông tin Bộ Tư pháp gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Thông tư Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

09/10/2023

Ngày 02/10/2023 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

22/08/2023

Ngày 07/8/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h