Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Chi Đoàn thanh niên Sở Tư pháp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

11/10/2022

Chi Đoàn thanh niên Sở Tư pháp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

05/10/2022

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Sở Tư pháp Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử năm 2022

28/04/2022

Căn cứ Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/07/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22/4/2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 354/KH-STP về thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử năm 2022. Với các nội dung chính như:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h