Trợ giúp pháp lý

Truyền thông trợ giúp pháp lý tại huyện Trạm Tấu

27/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-TGPL ngày 10/7/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái, ngày 20 tháng 7 năm 2023, Trung Tâm trợ giúp pháp lý đã tổ chức 03 buổi truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý cho 118 đại biểu tham dự tại các xã Pá Lau, Túc Đán và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Yên

26/07/2023

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-BDT ngày 27/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc mở các hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại huyện Văn Yên. Ngày 25/7/2023, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Truyền thông trợ giúp pháp lý tại huyện Trạm Tấu

25/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-TTTGPL của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái về Truyền thông về trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 20-21/7/2023 Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức truyền thông tại các xã Phình Hồ, Làng Nhì và xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Chấn

24/07/2023

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nội dung số 03, Tiểu dự án 01 Dự án 10 thuộc Quyết định 1719/QĐ -TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn I. Ngày 12/7/2023 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 124/KH-TTTGPL về nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi) tại huyện Văn Chấn trong tháng 7/2023.

Tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lục Yên

17/07/2023

Thực hiện Kế hoạch tập huấn số 114/KH - TTTGPL của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái. Ngày 14/7/2023, Đoàn công tác của Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộcthiểu số và miền núi tại huyện Lục Yên cho 88 đại biểu thuộc 24 xã, thị trấn trong huyện là các Già làng, Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, tổ viên Tổ hòa giải của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại huyện Văn Chấn

13/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-TGPL của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái về Truyền thông về trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 10/7/2023 Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tổ chức truyền thông tại xã Minh An, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h