Tổ chức bổ trợ tư pháp >> Hoạt động ngành

Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên Nguyễn Thị Tuý

10/01/2023 10:36:44 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h