Cải cách hành chính

Sở Tư pháp ban hành, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Sở Tư pháp ban hành, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

17/01/2023

Nhằm sớm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1847/KH-STP về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tại Sở Tư pháp với mục tiêu: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ Sở Tư pháp giai đoạn 2022-2025

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ Sở Tư pháp giai đoạn 2022-2025

29/12/2022

Ngày 14/11/2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1309/KH-STP thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h