Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Một số kết quả đáng ghi nhận sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh

Một số kết quả đáng ghi nhận sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh

19/04/2024

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 14) trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Giới thiệu chung Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật

Giới thiệu chung Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật

05/04/2024

Từ năm 2014, Chính phủ đã xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững là một trọng tâm cải cách, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Theo đó, hàng năm Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm 2014-2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP các năm 2019-2021) với các mục tiêu, giải pháp cụ thể, bám sát các chỉ số xếp hạng của các tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá. Để đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia, các tổ chức quốc tế thực hiện đánh giá đối với 8 Chỉ số 1, trong đó chỉ số Đổi mới sáng tạo (viết tắt là Chỉ số GII) có vị trí quan trọng.

Phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Yên Bái sau khi bãi bỏ các quy định có liên quan đến quy hoạch tổng thể

Phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Yên Bái sau khi bãi bỏ các quy định có liên quan đến quy hoạch tổng thể

11/04/2024

Ngày 15/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng, bãi bỏ các quy định có liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Xã hội hóa hoạt động công chứng bước sang một giai đoạn mới, với việc không có quy định cụ thể về quy hoạch công chứng với số lượng ấn định cứng như quy định trước đây. Thực hiện Luật Công chứng năm 2014, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp

03/04/2024

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm tham mưu, thực hiện của ngành. Về cơ bản, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc trách nhiệm của ngành đều đã được Sở Tư pháp chủ động đề ra biện pháp tháo gỡ hoặc phối hợp với các cấp, các ngành để giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mà vẫn chưa được tháo gỡ, cụ thể như sau:

Sở Tư pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

27/03/2024

Thực hiện văn bản của tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 197/KH-STP ngày 31/1/2024 về triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, theo đó đã xã định những nội dung thiết thực trong triển khai thực hiện xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 (15/3): “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn"

15/03/2024

“Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn" là chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) Việt Nam năm 2024.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h