Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH THỂ CHẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

03/08/2020 10:41:41 Xem cỡ chữ Google
Xác định việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, trong giai đoạn vừa qua, Sở Tư pháp đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ 07 nhiệm vụ trong Chương trình, đặc biệt đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách thể chế, đạt được những kết quả khả quan.

Cụ thể, Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: trong giai đoạn 2011-2015, để cụ thể hóa Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh, như: Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/04/2012 ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hàng năm, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái”, quyết định điều chỉnh, bổ sung “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái”. Trong giai đoạn 2011-2015 tỉnh Yên Bái đã ban hành tổng số 257 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 77 nghị quyết, 173 quyết định, 07 chỉ thị.

   Từ thời điểm ngày 01/7/2016, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành, thay thế cho Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy trình theo Luật định, các văn bản được ban hành bảo đảm phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tác dụng tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31/3/2020, tỉnh Yên Bái đã ban hành 208 văn bản quy phạm pháp luật gồm 68 nghị quyết và 140 quyết định. Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành đều bảo đảm sự phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.

Về theo dõi thi hành pháp luật: hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện bảo đảm các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch đề ra.

Thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật như: thu thập thông tin thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật và đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Trong giai đoạn 2011 - 2020, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 03 đợt rà soát văn bản quy phạm pháp luật gồm: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2010; Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu năm 2013 và Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018.

Thực hiện 12 đợt rà soát đợt theo chuyên đề theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; đất đai; giáo dục và đào tạo; VBQPPL để đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); rà soát văn bản theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII v.v.

Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Trong giai đoạn 2011-2020 Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 458 văn bản của HĐND, UBND tỉnh; kiểm tra theo thẩm quyền 511 văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra đã đề nghị: Cấp tỉnh có văn bản xử lý đối với 31 văn bản; cấp huyện có văn bản xử lý đối với 28 văn bản quy phạm pháp luật.

            Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp và cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2015-2020./.

Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h