Tin Hoạt động

Số hóa thủ tục hành chính nhiệm vụ trọng tâm của Chuyển đổi số

16/06/2023

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, việc số hóa thủ tục hành chính đã, đang là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia để xây dựng chính quyền số.

Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

01/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, để đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, ngày 31/7/2023 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp tại Sở Tư pháp kết hợp trực tuyến tại 09 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh.

Hội nghị tập huấn quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06

27/07/2023

Thực hiện Văn bản số 2256/UBND-NC ngày 17/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đối với 02 nhóm TTHC liên thông, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp huyện và cấp xã trong việc tiếp nhận, giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”.

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Lục Yên

25/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-STP ngày 22/5/2023 của Sở Tư pháp về triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Nội dung số 2, Nội dung số 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

25/07/2023

Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay. Phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:

Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/07/2023

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h