Tin Hoạt động

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÀN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

08/11/2018

STP - Chiều 31/10/2018, Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ý nghĩa ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

08/11/2018

STP - Pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo

17/09/2018

STP - Phụ nữ là một trong những lực lượng quan trọng, góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng, phát triển và tiến bộ xã hội. Giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới là vấn đề không chỉ của ngành, một cấp, một quốc gia mà là vấn đề có ý nghĩa thời đại và của cả nhân loại.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất

05/09/2018

Theo Điều 10, 11, 12 Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái) thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất được quy định như sau:

Hạn mức giao đất ở mới tại đô thị; hạn mức giao đất ở mới tại nông thôn; hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình theo số lượng nhân khẩu

05/09/2018

Theo Điều 8 và Điều 9 Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái), quy định như sau:

Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc

05/09/2018

Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và hạn mức công nhận đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do tự khai hoang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h