Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

06/12/2022 08:26:31 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/12/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Nội dung Chỉ thị như sau:

Ảnh minh hoạ

Thời gian vừa qua, tỉnh Yên Bái đã từng bước thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương và đạt được những kết quả nhất định, nổi bật trong đó là thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số (DTI) tỉnh Yên Bái năm 2021 đã vượt lên đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố; tăng 13 bậc so với năm 2020, mức độ tăng trưởng so với năm 2020 là 48,28%. Để đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số (DTI) tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; lấy kết quả triển khai nhiệm vụ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nghiêm túc thực hiện triển khai các kế hoạch hành động hằng năm của tỉnh về chuyển đổi số.

2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển đổi số, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh, tập trung thực hiện xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với 100% hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thực hiện bố trí, sắp xếp tối thiểu 01 cán bộ đầu mối (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành trước ngày 01/01/2023.

4. Rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị để xác định và công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp lên Cổng dịch vụ công của tỉnh trước ngày 15/12/2022, định kỳ rà soát điều chỉnh danh mục gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6 và ngày 15/11 hằng năm để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện.

5. Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia và nền tảng số của tỉnh phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quán triệt và yêu cầu thực hiện mục tiêu mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải có tài khoản định danh điện tử (mức 2), đồng thời là những công dân số gương mẫu đi đầu sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh (VNeID, VOSO, PostMart, VOVbacsi24…), thực hiện phát động phong trào mua sắm trực tuyến hàng tháng, quý các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử Voso.vn, Postmart.vn ... tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Nâng cao hoạt động Câu lạc bộ chuyển đổi số, Tổ chuyển đổi số cộng đồng các cấp trong công tác hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công, tham gia cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền.

6. Sử dụng hiệu quả Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện của tỉnh, đảm bảo tối thiểu 50% các cuộc họp Quý IV/2022 và những năm tiếp theo do các sở, ban, ngành, địa phương chủ trì được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến/trực tiếp kết hợp trực tuyến.

7. Chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về Chuyển đổi số, đồng thời huy động, vận động  các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị này, gửi Kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền trong tháng 01/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số tại ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Định kỳ hằng năm, trước ngày 25/12 (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện Chỉ thị này.

8.2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng và ban hành hướng dẫn để các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại chỉ thị này; thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả định kỳ hằng năm, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 15/CTr-UBND của UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh về việc xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, huy động các nguồn lực tham gia thực hiện chuyển đổi số.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh phục vụ chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; khẩn trương triển khai hoàn thành việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng viễn thông băng rộng cáp quang, di động 4G/5G hiện đại, nâng cao tỷ lệ phổ cập internet băng rộng cáp quang tới từng hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn tỉnh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước.

- Hằng năm, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, nghiệp vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; tổ chức các cuộc diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng cấp tỉnh và điều phối, tổ chức xử lý các nguy cơ, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu; đảm bảo các hệ thống được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan.

- Phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan tới công tác chuyển đổi số; chủ động sắp xếp, bố trí và mời các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số.

8.3. Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng, triển khai các hạng mục dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh. Tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Yên Bái.

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Trung tâm điều hành thông minh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái và  Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái, đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định để phục vụ người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. Hoàn thành trước ngày 25/12/2022.

8.4. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân, tích hợp thông tin các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế…tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khi thực hiện giao dịch hành chính, trong đó tập trung hoàn thành mục tiêu mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải có tài khoản định danh điện tử (mức 2).

8.5. Báo Yên Bái, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh, các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương: Xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục; các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chuyển đổi số, đặc biệt là những kết quả nổi bật, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt về cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h