Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

14/08/2019 02:15:06 Xem cỡ chữ Google
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi chung là Hội đồng phối hợp tỉnh), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuyên truyền pháp luật tại xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai công tác PBGDPL như Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/01/2019 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 75/KH-HĐPH ngày 25/3/2019 của Hội đồng phối hợp tỉnh về hoạt động năm 2019 của Hội đồng phối hợp và một số các văn bản triển khai các đề án chuyên đề. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành và địa phương đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2019 tại đơn vị và địa phương mình với phương châm thiết thực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hội nghị, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền điểm tại cơ sở, phổ biến thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của Ngành. Tổ chức 01 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 200 hòa giải viên huyện Trấn Yên; tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Đại Lịch, Chấn Thịnh, Sơn Thịnh, Đồng Khê (huyện Văn Chấn) cho 300 người tham dự, với các nội dung pháp luật về đất đai, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực gia đình, một số quy định của Bộ luật Hình sự, hôn nhân và gia đình; tổ chức 05 buổi truyền thông pháp luật chuyên đề về hôn nhân và gia đình, đặt biệt là vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho trên 2.000 người tham dự tại xã Cao Phạ, Lao Chải, Mồ Dề (huyện Mù Cang Chải), xã Bản Công, Xà Hồ (huyện Trạm Tấu) bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp phát tờ rời, tuyên truyền miệng và tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền pháp luật; biên soạn và phát hành 03 số Bản tin Tư pháp với số lượng 3.000 cuốn; 05 loại tờ rời pháp luật với số lượng 5.000 tờ; thực hiện 07 chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống” trên sóng truyền hình tỉnh và 28 chuyên mục trên  sóng phát thanh; đăng tải gần 50 tin, bài, ảnh về hoạt động PBGDPL trên Website của Ngành. Phát huy hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của các tổ hòa giải nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.390 tổ hòa giải, 6 tháng đầu năm các hòa giải viên đã tiến hành hòa giải 946 vụ việc trong đó hòa giải thành 803 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 85%.

Các ngành thành viên của Hội đồng đã phát huy được vai trò chủ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương. 6 tháng đầu năm 2019, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức 21 hội nghị, cuộc tuyên truyền với trên 14.000 lượt người tham dự; tổ chức 01 cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự”; biên soạn, phát hành 7.815 tài liệu, đăng tải trên Internet 660 tài liệu tuyên truyền. Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 2.352 hội nghị, cuộc tuyên truyền với trên 192 ngàn lượt người tham dự; tổ chức 10 cuộc thi với gấn 600 lượt người tham dự. Một số sở, ngành làm tốt như: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh v.v…

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, phường, thị trấn được quan tâm triển khai thực hiện; các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở và tổ chức tuyên truyền pháp luật điểm cho thanh niên, phụ nữ, người lao động tự do và nhân dân, đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành quan tâm chỉ đạo, mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh; công tác phối hợp PBGDPL giữa các ngành, các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức phối hợp được quan tâm, đầu tư. Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm về công tác tuyên truyền, PBGDPL; hầu hết các cán bộ chưa có nghiệp vụ báo chí, chủ yếu là kiêm nhiệm nên thiếu kinh nghiệm về tuyên truyền, chất lượng tham mưu của một số ngành chức năng giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PBGDPL còn hạn chế; hình thức và nội dung tuyên truyền đã được đầu tư, cải tiến song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay; một số tổ hòa giải ở cơ sở chưa hoạt động thường xuyên, liên tục dẫn đến chất lượng sinh hoạt còn nghèo nàn, hiệu quả thấp; công tác kiểm tra và tự kiểm tra của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao./.

Hoàng Anh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h