Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

SỞ TƯ PHÁP YÊN BÁI: 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

14/08/2019 02:17:35 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, phong trào “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành,

Sở Tư pháp Yên Bái đã quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn nhiệm vụ cụ thể vào từng lĩnh vực chuyên môn, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL). Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 14/6/2017 về triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương trong công tác PBGDPL, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, quản lý hồ sơ công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; phối hợp với các địa phương thực hiện truyền thông và trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và các chính sách pháp luật nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới, Sở Tư pháp đã thực hiện nhiều hình thức phong phú. Đã phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên, liên tục. Trong kỳ, đã thực hiện 96 chuyên mục trên Báo Yên Bái; 120 chuyên mục trên sóng truyền hình; 480 chuyên mục trên sóng phát thanh với các tin, bài viết, phóng sự, giải đáp pháp luật được đăng tải và phát sóng phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật nói chung và tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh nói riêng. Tổ chức 40 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 2.327 lượt tổ hòa giải tại các huyện, thị xã, thành phố; 72 đợt tuyên truyền điểm cho 5.251 lượt người tham dự tại các xã, phường, thị trấn. Biên soạn, phát hành 600 đĩa tuyên truyền pháp luật; 14 bộ hỏi đáp pháp luật với số lượng 14.750; 78 bộ tờ rời pháp luật với số lượng 152.500 tờ gấp pháp luật các loại; 02 bộ đề cương giới thiệu Hiến pháp và văn bản pháp luật mới ban hành, với số lượng 1.500 cuốn; cấp phát 2.827 đầu sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật ở cơ sở. Biên soạn và phát hành đều đặn Bản tin Tư pháp 01 số/quý với số lượng 1.000 cuốn/số và một số Bản tin Tư pháp số chuyên đề cấp phát rộng rãi tới cơ sở phục vụ cho công tác PBGDPL trong đó chú trọng đăng tải bài viết tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khai thác, quản lý và sử dụng Tủ sánh pháp luật, đến nay 180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều có Tủ sách pháp luật với số lượng được đầu tư và bổ sung hàng năm, bình quân mỗi tủ sách pháp luật có trên 100 đầu sách trở lên phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân địa phương. Các cơ quan, sở, ban ngành, doanh nghiệp, nhà trường đã thành lập Tủ sách pháp luật, Ngăn sách pháp luật phục vụ cho việc khai thác, sử dụng và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, qua đó kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới ở nông thôn. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đã tiến hành hòa giải 12.857 vụ, hòa giải thành 11.530 vụ, đạt tỷ lệ 89,6%. Triển khai các hoạt động TGPL, tổ chức TGPL lưu động, cử Trợ giúp viên, Luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các đối tượng có yêu cầu TGPL. Tổng số vụ việc TGPL là 3093 vụ việc cho 3093 đối tượng. Tập trung xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL, Sở Tư pháp đã hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL. Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với 56 xã đạt chuẩn TCPL pháp luật (tại tiêu chí 18.5). Đến năm 2019, đã có 121/180 xã đạt chuẩn TCPL đạt tỷ lệ 67%.

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Sở Tư pháp đã làm tốt nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn (năm 2011-2015); xã An Lạc, huyện Lục Yên (2018), xã Khao Mang huyện Mù Cang Chải (từ năm 2016 đến nay) và xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải (từ năm 2019). Tổ chức nhiều đợt công tác đến thăm và làm việc cấp ủy, chính quyền huyện, các xã được phụ trách, giúp đỡ, phối hợp với các phòng, ban, tổ chức có liên quan cùng bàn bạc, thống nhất biện pháp, cách thức phối hợp trong giúp đỡ xã, nhất là trong việc giúp các hộ thoát nghèo. Ngoài đóng góp, ủng hộ của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Sở Tư pháp đã huy động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác ủng hộ tiền và hiện vật, với tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Sở Tư pháp tăng cường công tác PBGDPL tại cơ sở, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021”; đẩy mạnh xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL, năm 2020 phấn đấu có 75% xã đạt chuẩn TCPL, đến năm 2025 có trên 80% xã đạt chuẩn TCPL; làm tốt công tác phụ trách, giúp đỡ đối với các xã đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung giúp đỡ trong việc xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Lâm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h