Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Yên Bái thống nhất Ký kết Chương trình phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2023 – 2027

29/11/2022 10:06:08 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/11/2022, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Yên Bái đã ký Chương trình phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2023 - 2027.

Nội dung chính của chương trình phối hợp là:  Trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; tổng hợp vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên để đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại... để lấy ý kiến rộng rãi về các dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên; thúc đẩy sự chủ động tham gia góp ý của thanh, thiếu niên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của thanh niên nói chung, thanh niên Ngành Tư pháp nói riêng trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi; Triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông.

Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn thanh niên thực hiện việc ký kết.

Định kỳ hàng năm, căn cứ nhiệm vụ hai cơ quan cùng triển khai thực hiện chương trình hoặc lồng ghép các hoạt động phối hợp cụ thể trong Kế hoạch công tác năm. Sau 1 năm thực hiện Chương trình, hai bên phối hợp tổ chức họp sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình để đề ra phương hướng, giải pháp phối hợp trong giai đoạn tiếp theo./. 

PBGDPL

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h