Tài liệu tuyên truyền >> Hoạt động ngành

Tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/02/2023 03:20:39 Xem cỡ chữ Google

Bộ tài liệu được phát hành dưới 02 dạng:

Bản trực tuyến tại địa chỉ: 

https://ipsard.gov.vn/HOIDAPCHIENLUOCV3/index.html

PBGDPL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h