Cải cách hành chính >> Hoạt động ngành

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

19/05/2021 02:42:11 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h