Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

29/12/2022 10:16:25 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/12/2022 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Yên Bái bao gồm 21 CSDL hệ thống thông tin trọng tâm của tỉnh trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ quan, đơn vị CSDL thuộc danh mục CSDL dùng chung có trách nhiệm:

            + Quản lý, khai thác hiệu quả CSDL được ban hành thuộc danh mục CSDL dùng chung của tỉnh, thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo đúng quy định hiện hành

            + Chủ trì, rà soát các CSDL bảo đảm phù hợp, đồng bộ với CSDL thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục CSDL dùng chung của tỉnh

            + Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp các CSDL thuộc danh mục CSDL dùng chung của tỉnh về kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

            + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý dữ liệu được quy định tại khoản 1, điều 10, thực hiện kiểm tra, đánh giá duy trì dữ liệu theo quy định tại điều 16. Thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý theo quy định tại điều 24 của Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước ./.

            (Chi tiết tại tệp đính kèm)

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h