Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử năm 2023

03/02/2023 09:35:38 Xem cỡ chữ Google
Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 30/KH-STP về thực hiện Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử năm 2023 với các nội dung cụ thể sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai các phần mềm, nền tảng phục vụ chuyển đổi số bao gồm:

+ Nền tảng sổ tay Đảng viên điện tử.

+ Thư điện tử công vụ.

+ Phần mềm quản lý văn bản điều hành.

+ Nền tảng họp trực tuyến.

+ Nền tảng tài liệu họp không giấy tờ.

+ Phần mềm quản lý nhiệm vụ, công việc nội bộ.

+ Phần mềm quản lý công chức, viên chức.

+ Phần mềm quản lý số liệu thống kê chuyên nghành.

+ Nền tảng đào tạo, tập huấn trực tuyến.

+ Phần  mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở tham mưu phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

2. Chuyển đổi số của ngành

- Triển khai áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ sở cho việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng.

+ Thời gian: Thường xuyên.

- Tiếp tục thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của tỉnh.

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kết nối Hệ thống Dịch vụ công của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Tư pháp (LGSP).

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện Đề án 06 (Đề án dân cư, dữ liệu định danh và xác thực điện tử).

Với kế hoạch đặt ra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu với nhiều kết quả vượt trội ./.

Trần Lan, Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h