Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số cấp sở và cấp huyện

08/12/2023 01:40:37 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số Sở, ban, ngành, và UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.

          Theo đó:

            1. Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp sở có 03 nhóm chỉ số chính và 20 chỉ số thành phần, thang điểm 1.000 điểm gồm:

            + Công tác chỉ đạo điều hành: Có 07 chỉ số thành phần chiếm 310 điểm

            + Ứng dụng nền tảng, công nghệ số: Có 10 chỉ số thành phần chiếm 570 điểm.

            + An toàn thông tin: Có 03 chỉ số thành phần chiếm 120 điểm.

            2. Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp huyện có 06 nhóm chỉ số chính và 40 chỉ số thành phần, thang điểm 1000 điểm gồm:

            + Công tác chỉ đạo, điều hành: Có 09 chỉ số thành phấn chiếm 200 điểm

            + Ứng dụng nền tảng, công nghệ số:  Có 07 chỉ số thành phần chiếm 250 điểm

            + An toàn thông tin: Có 03 chỉ số thành phần chiếm 90 điểm

            + Chính quyền số: Có 08 chỉ số thành phần chiếm 210 điểm

            + Kinh tế số: Có 06 chỉ số thành phần chiếm 100 điểm

            + Xã hội số: Có 07 chỉ số thành phần chiếm 150 điểm

            (Chi tiết tại tệp đính kèm)

Trần Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h