Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020

13/03/2020 05:38:10 Xem cỡ chữ Google
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ chí Minh; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Trong bối cảnh đó, Ngành Tư pháp Yên Bái bám sát Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của Bộ Tư pháp, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020, trong đó tập trung vào những lĩnh vực:

1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ quy trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL; Chú trọng công tác thẩm định VBQPPL; nhất là tính dự báo của chính sách, bảo đảm tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống; Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền VBQPPL; phát hiện và xử lý ngay những quy định trái pháp luật; Kịp thời thực hiện rà soát thường xuyên VBQPPL; tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, thiết thực.

2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý xử lý vi phạm hành chính; Tiếp tục thực hiệu hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định  về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau khi được Chính phủ ban hành; Tiếp tục thực hiện cắt giảm Chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần cải thiện điểm số và vị trí xếp thứ hạng của tỉnh Yên Bái về chỉ số này.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở: Triển khai hiệu quả văn bản thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2012, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”. Đẩy nhanh việc triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; tập trung tuyên truyền các luật mới được ban hành, pháp luật chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; các chính sách thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; pháp luật về thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng công tác PBGDPL trong nhà trường.

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật lý lịch tư pháp; 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi; Tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

5. Công tác bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý (TGPL):Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Tổng kết 5 năm thi hành Luật công chứng 2014; Tham mưu tổ chức triển khai Luật giám định tư pháp, Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật công chứng sau khi các văn bản trên được ban hành;Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL, giai đoạn 2015 - 2025. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL.

6. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp và pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của  ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, hướng đến việc giải quyết căn bản mâu thuẫn giữa khối lượng công việc và số lượng biên chế được giao, căn cứ tình hình cụ thể để sắp xếp, bố trí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp ở địa phương; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua, khen thưởng.

Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp, nhất là lĩnh vực lý lịch tư pháp, luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành; Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả và vượt mức về tiến độ, thời gian đối với các nhiệm vụ chính trị được giao tại Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Tư pháp với cấp uỷ, chính quyền cấp huyện và các sở, ban, ngành, đoàn thể. Thực hiện tốt chủ trương hướng mạnh về cơ sở, vì cơ sở, bám sát đặc điểm tình hình thực tiễn của cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ chế đồng bộ, điều kiện thuận lợi để công tác tư pháp ở cơ sở đạt kết quả cao./.

Minh Lý

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h