Tin Hoạt động >> Hoạt động ngành

Kết quả hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

27/03/2020 09:59:27 Xem cỡ chữ Google
Năm 2019, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngày 16/01/2020, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Mù Cang Chải tổ chức họp đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện năm 2019 và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải có Quyết định số 52/QĐ-UBND công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Năm 2020, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến toàn thể công chức Tư pháp từ huyện đến xã, thị trấn; ban hành công văn đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn duy trì bền vững những kết quả đạt được trong năm 2019, chỉ đạo nâng cao hơn nữa điểm số của 25 chỉ tiêu xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Từ năm 2017 đến nay, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cử nhiều đợt công chức Tư pháp đi dự hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức. Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cán bộ, công chức và nhân dân ở cơ sở đã nhận thức và nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò và biện pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được Phòng Tư pháp tham mưu triển khai kịp thời. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn nâng cao hơn nữa điểm số trong 5 tiêu chí và 25 chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, gồm: Bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật tại cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải./.

Lý A Lử - Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h